Over STECR

Multidisciplinair

STECR formeert zogenaamde multidisciplinaire kenniskringen. Deze zijn samengesteld uit professionals zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, HR-professionals, juristen en schuldhulpverleners.

STECR laat professionals vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken aan de oplossing van een vraagstuk. De praktijk van de sector sociale zekerheid en zorg vraagt immers steeds meer om een integrale, sluitende aanpak. STECR zorgt voor een gezond evenwicht tussen de multidisciplinaire aanpak, de eigen deskundigheden en verantwoordelijkheid van de betrokken beroepsgroepen.


Praktijkgericht

STECR geeft Werkwijzers uit. Een Werkwijzer van STECR komt op basis van uitwisseling van praktijkervaringen (‘practice based’) tot stand. Er zijn hierbij altijd ook deskundige wetenschappers betrokken. Onderzoek (évidence based’) kan hierbij ondersteunend zijn maar is voor de STECR werkwijzers niet leidend.

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van werk, zorg, en inkomen. Vanaf 2016 staan actuele thema’s centraal zoals ‘Leefstijl’, Arbeidsparticipatie en inclusieve arbeid’ en ‘Burn out en bevlogenheid’ (zie STECR programma).


Ervaring

STECR heeft inmiddels ruime ervaring met het verzamelen van praktijkkennis en praktijkervaringen van professionals. Ze beschikt over een netwerk van ruim 4.000 professionals afkomstig uit verschillende expertisegebieden op het terrein van preventie, verzuim en re-integratie. Uit hun midden worden kenniskringen gevormd die zich vanuit praktijkervaring en kennis gezamenlijk buigen over concrete thema’s, uitmondend in werkwijzers.

 

Onafhankelijkheid en consensus

STECR kan door de multidisciplinaire aanpak ‘boven de partijen’ staan. Ze laat professionals vanuit verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken zodat ze – met respect voor ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid – toewerken naar een eenduidige oplossing van het vraagstuk.

 

Je kan er niet zonder…

Verder zorgt STECR voor een inhoudelijke toets door inschakeling van de betrokken doelgroep(en) en deskundige wetenschappers, in de vorm van expertmeetings of openbare debatten. Deze (consensus-) aanpak leidt in de praktijk tot ‘gezaghebbende’ Werkwijzers. Zo staat de STECR-Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ in het toetsingskader van het UWV bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook wordt in de jurisprudentie over arbeidsconflicten regelmatig gerefereerd aan deze Werkwijzer: voor het oordeel van de rechter is dan medebepalend of er gehandeld is conform de STECR Werkwijzer